NanoVACQ Force

NanoVACQ Force

测量在加工过程, 运输和储存中加到罐体上的重量.

NanoVACQ Force 是一个结构可定制的温度重量记录器. .

它适合测量各种环境下堆叠罐体和托盘的重量.

 

NanoVACQ Weight

NanoVACQ Force

1或2个铂电阻温度传感器
1个约束测量重量传感器

 

了解更多, 打印NanoVACQ Force 手册.